Prouwen

Eis Prouwen sinn ëmmer Donnneschdes
– vun 14:00-14:45 mat deenen mei klenge Kanner cycle 1.1-1.2 (d.h. vu 4 bis 5 Joer),
– vun 14:45-15:45
mat deenen mei grousse Kanner cycle 2.1-3.2 (d.h. vu 6 bis 9 Joer)
– vun 15:45-16:30
mat deenen Jugendlechen ab cycle 4.1 (d.h. vu 10 Joer unn)
an der Sportshal zu Beetebuerg am Sall vun der Chorale municipale Sängerfreed Bettembourg.