Prouwen

Eis Prouwen sinn ëmmer Donnneschdes
Horaire vun dësem September unn:

– vun 17:00-17:45 mat deenen mei klenge Kanner cycle 1.1-1.2 (d.h. vu 3 bis 6 Joer),
– vun 17:45-18:45
mat deenen mei grousse Kanner ab cycle 2.1 (d.h. vu 7 unn)

an der neier Maison Relais SEA Rebou an der rue Marie-Thérèse zu Beetebuerg.