Prouwen

Eis Prouwen sinn ëmmer Donnneschdes
Horaire vun dësem September unn:

– vun 17:15-18:00 mat deenen mei klenge Kanner cycle 1.1-1.2 (d.h. vu 3 bis 6 Joer),
– vun 18:00-19:00
mat deenen mei grousse Kanner ab cycle 2.1 (d.h. vu 7 unn)

ab dem 12 Oktober 2023 an dem KulTourhaus zu Hunchereng.