Prouwen

Eis Prouwen sinn ëmmer Donnneschdes vun 14:00-15:00 mat deenen mei grousse Kanner (d.h. vu 6 Joer unn)  a vun 15:00-15:30 mat deenen mei klenge Kanner (d.h. vu 4 bis 6 Joer) an der Sportshal zu Beetebuerg am Sall vum Cercle des Mandolinistes.