Sangen am Wanter 2015

Sonndes den 11 Januar 2015 um 16:00 Auer
Concert “Sangen am Wanter ” am Schlass Beetebuerg

Kannerchouer Sauerquakerten Rosport
Kannerchouer a Jugenchouer Les enfants de l’Alzette Bettembourg

Fir Kuch, Taart, Kaffi a Gedrënks ass gesuergt

Sangen am Wanter 2013

Sonndes den 1 Dezember 2013 um 16:00 Auer
Concert “Sangen am Wanter” am Schlass Beetebuerg

Kannerchouer a Jugenchouer Grënnëesch Spatzen
Kannerchouer a Jugenchouer Les enfants de l’Alzette Bettembourg

Dornréis’chen

Sonndes den 09 Juni 2013
Schlass Beetebuerg

Et spillen
Kanner aus der Maison Relais
Les enfants de l’Alzette Bettembourg

Dornréis’chen

Flyer…
Regie: Marie-Jeanne Wilwert

mat der Ënnerstëtzung vun:
Comité d’Organisation “25e Anniversaire Beetebuerger Theaterfrë”
Kulissen- a Kleederequipe vun de Beetebuerger Theaterfrënn
Dirigentin vun “Les enfants de l’Alzette Bettembourg”
Éducatrice vun der Maison Relais

Entrée a Buvette 16:15 Auer
Rido: 17:00 Auer