Manifestiounskalenner

2 dim
Jour entier
Jubiläumsfeier fir den 30. Anniversaire vum Chouer Chanterelle Buurschent @ Château de Bourscheid
Jubiläumsfeier fir den 30. Anniversaire vum Chouer Chanterelle Buurschent @ Château de Bourscheid
Juin 2 Jour entier
Programm : 11:00 bis 11:30 Auer:        Arrivée vun de Kannerchéier um Parking beim Buurschter Schlass 12:00 bis 14:00 Auer:        Animatiounsprogramm (Rallye mat Froen a Spiller) mat integréiertem     …
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00